Tơ Visco không thuộc loại Poliamit
Trong cuộc sống ngày nay, các hợp chất hữu cơ có ở tất cả mọi nơi. Riêng ngành công nghiệp may mặc đã chứng tỏ tầm quan trọng của chúng. Có thể thấy quần áo chúng ta mặc chủ yếu được sản xuất từ hai loại nguyên liệu chính. Một là từ thành phần tự… (0 comment)