Seo Hyun, Tiffany, Soo Young và Jessica đều không còn ở dưới trướng SM.

Tiffany

Tiffany

No Responses

Write a response