CuO + H2SO4 đặc nóng có phải phản ứng oxi hóa khử?

CuO + H2SO4 đặc nóng có phải phản ứng oxi hóa khử?

CuO + H2SO4 đặc nóng có phải phản ứng oxi hóa khử?

No Responses

Write a response